Privacybeleid

The Hague Network B.V.
 
Artikel 1.             Definities
1.1.           In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a.       The Hague Network: de gebruiker van dit privacy beleid: The Hague Network B.V. handelend onder de namen “Den Haag To Go” en “The Hague’s Finest”, gevestigd aan Achterom 2 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74070363;
b.       betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt;
c.       overeenkomst: de overeenkomst tussen The Hague Network en de betrokkene waarbij de betrokkene via de website een bestelling plaatst bij The Hague Network;
d.       website: de website www.denhaagtogo.com en de website www.thehaguesfinest.com die door The Hague Network worden beheerd;
e.       persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
 
Artikel 2.             Verwerkingsverantwoordelijke
2.1.           The Hague Network is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die verwerkt worden middels de website en in het kader van de overeenkomst. De contactgegevens van The Hague Network zijn:
 
The Hague Network B.V.
Achterom 2
2511 AJ Den Haag
070-8209946
[email protected]
 
2.2.           Voor The Hague Network is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt The Hague Network volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2.3.           The Hague Network verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan The Hague Network heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de overeenkomst aangaat.
 
Artikel 3.             Persoonsgegevens
3.1.           The Hague Network verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:
a.       Voornaam en achternaam;
b.       Adres;
c.       E-mailadres;
d.       Telefoonnummer;
e.       Geslacht;
f.        Geboortedatum;
g.       IBAN en de tenaamstelling;
h.       Gegevens over het bezoek van de website.
3.2.           The Hague Network verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
 
Artikel 4.             Grondslag en doeleinden van de verwerking
4.1.           De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de toestemming van de betrokkene of het gerechtvaardigd belang van The Hague Network.
4.2.           The Hague Network verzamelt en verwerkt de (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:
a.       Het uitvoeren van de overeenkomst;
b.       Het aanmaken van een account op de website voor de betrokkene;
c.       Het opsturen van de bestelling;
d.       Het opnemen van contact i.v.m. de overeenkomst;
e.       Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking of klacht;
f.        Het voldoen aan administratieve plichten;
g.       Het uitvoeren van betalingen;
h.       Het sturen van nieuwsbrieven;
i.        Het op de verjaardag van de betrokkene sturen van een e-mail met een attentie;
j.        Het aanspreken van de betrokkene met het juiste geslacht;
k.       Het verbeteren van de website;
l.        Het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.
4.3.           De verstrekking van voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres is een contractuele verplichting. Zonder deze gegevens kan de overeenkomst niet tot stand komen.
4.4.           The Hague Network zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 4.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
4.5.           The Hague Network verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. The Hague Network streeft naar minimale gegevensverwerking.
4.6.           The Hague Network zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 
Artikel 5.             Nieuwsbrief
5.1.           The Hague Network stuurt enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene indien de betrokkene zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
5.2.           In elke nieuwsbrief die naar de betrokkene wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrief van The Hague Network.
 
Artikel 6.             Profilering
6.1.           Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan The Hague Network heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.
6.2.           Het doel van profilering is het sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.
6.3.           Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de persoonsgegevens die de betrokkene verstrekt heeft en van het soort producten dat de betrokkene bij The Hague Network besteld heeft.
6.4.           Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door The Hague Network worden verwerkt:
a.       Het soort producten dat de betrokkene afneemt;
b.       Of de betrokkene een particulier is of handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
c.       Het geslacht;
d.       De geboortedatum;
e.       Het adres.
 
Artikel 7.             Wissen van persoonsgegevens
7.1.           The Hague Network zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a.       De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b.       De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c.       De persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
7.2.           The Hague Network is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 
Artikel 8.             Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
8.1.           The Hague Network zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a.       The Hague Network daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene.De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;
b.       Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c.       Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d.       De doorgifte geschiedt aan een door The Hague Network voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals een ICT-dienstverlener, boekhouder of betalingsprovider, met welke verwerker The Hague Network middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
e.       Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat The Hague Network persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert The Hague Network de bevoegdheden van deze autoriteit.
 
Artikel 9.             Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
9.1.           Op verzoek verleent The Hague Network aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die The Hague Network van hem bijhoudt en verstrekt The Hague Network de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
9.2.           The Hague Network biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die The Hague Network van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
9.3.           Het verzoek tot toegang, een kopie, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij The Hague Network worden ingediend, zie artikel 2.1 voor de contactgegevens van The Hague Network. The Hague Network reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 1 maand.
 
Artikel 10.          Bezwaar
10.1.           De betrokkene kan bij The Hague Network bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat The Hague Network het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt The Hague Network met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij The Hague Network bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 
Artikel 11.          Recht van beperking
11.1.           Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene The Hague Network verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 
Artikel 12.          Afhandeling van verzoek
12.1.           Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent persoonsgegevens door de betreffende betrokkene is gedaan, kan The Hague Network de betrokkene vragen een kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De betrokkene dient in het kopie zijn pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokkene.
12.2.           Indien The Hague Network op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt The Hague Network de betrokkene daarvan op de hoogte.
 
Artikel 13.          Beveiligingsmaatregelen
13.1.           Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft The Hague Network verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. The Hague Network heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a.       Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
b.       Het gebruik van antivirus software;
c.       De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;
d.       Het geregeld uitvoeren van software updates.
13.2.           Personen die door The Hague Network worden ingehuurd of bij The Hague Network in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door The Hague Network tot geheimhouding verplicht.
13.3.           Alleen de medewerkers van The Hague Network waarvoor het in het kader van hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot persoonsgegevens, worden door The Hague Network toegang verleend tot de persoonsgegevens.
 
Artikel 14.          Privacy beleid van derden
14.1.           Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. The Hague Network aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.
 
Artikel 15.          Wijzigingen
15.1.           The Hague Network behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van The Hague Network
 
Artikel 16.          Cookies
16.1.           De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
16.2.           Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de betrokkene.
16.3.           De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat de betrokkene geen producten in zijn winkelmandje kan plaatsen.
16.4.           Het soort cookie en doelen:
 
Functionele cookies
Het naar behoren laten functioneren van de website. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene een product in zijn winkelmandje kan plaatsen.Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.


Analytische cookies
Door het gebruik van analytische cookies kan The Hague Network zien op welke wijze de website wordt gebruikt en kan The Hague Network op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. The Hague Network heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld zodat bezoekers van de website anoniem blijven.
 
Artikel 17.          Klacht indienen
17.1.           Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door The Hague Network niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.